This project website provides information on financial participation schemes, taxation, legal aspects andother information on financial partipication of workers TOBEQU project.
bg / eng
The project is funded by the
European Commission
Какво е финансово участие на служителите?

Споделянето на собствеността със служителите е сериозна възможност за създаване на ползи за всички участници в предприятието, но за да се реализира истинският потенциал на колективната собственост е също така важно да се развие съзнание у служителите за дейността ви, какво означава и какво не означава участието в собствеността. Участие на служителите в печалбата може да бъде направено по следните причини:

 • Участието на служителите може да доведе до по-висока стойност на акциите и да допринесе за постигане на широк обхват от стратегически бизнес цели.
 • Превръщането на служителите в акционери е жизненоважно решение за служителите и за изграждане на ефективно производствено предприятие.
 • Наред с ограничените съществуващи планове за социално осигуряване на служителите, може да се създадат и попечителски дружества /притежавани от служителите/, които имат възможността да заемат пари. Тези попечителски дружества могат да бъдат използвани като техника за финансиране на предприятието.
 • Създаване на организационна култура, при която хората се чувстват и действат като собственици и което води до подобрения в ефективността.

Потенциални ползи от финансовото участие на служителите:

 • Изграждане на ангажираност у служителите
 • Намаляване на текучеството на работна сила 
 • Подобряване на сроковете на изпълнение 
 • Подобряване на потребителското/клиентското обслужване
 • Подобряване на качеството: намаляване процента на брак, връщане на продукти, амортизации 
 • Финансовото участие носи данъчни стимули за фирмите
 • Подобряване на производствената ефективност чрез по-добро използване на труда
 • Подобряване на фирмената доходност

По какво се различава едно предприятие с финансово участие на работниците от едно нормално предприятие?

При нормална организация служители, управление и източници на капитал имат в действителност различни цели. Тези противопоставящи се сили са платформа за постоянен конфликт в предприятието. При предприятие, в което служителите участват в собствеността, капитал, управление и служители се ръководят от един общ интерес - собствеността.